HORROR ART BY CHRIS KUCHTA [DEVIANTART] [WEBSITE]
 I Was A Teenage Werewolf by Chris Kuchta

 I Was A Teenage Werewolf by Chris Kuchta

The Curse Of Frankenstein by Chris Kuchta

The Curse Of Frankenstein by Chris Kuchta

Waldemar Daninsky by Chris Kuchta

Waldemar Daninsky by Chris Kuchta

The Masque Of The Red Death by Chris Kuchta

The Masque Of The Red Death by Chris Kuchta

Dracula by Chris Kuchta

Dracula by Chris Kuchta